Calendarul admiterii, iulie 2016:

* La cererea candidatului sustinerea testului grila se poate face la inscriere!

Acte necesare pentru inscrierea la concurs:

  • cerere inscriere (poate fi completata la inscriere sau este disponibila pentru download aici )
  • Diplomade BAC in original, pentru candidatii pe locuri bugetate
  • 2 poze format 3/4 (tip carte de identitate)
  • certificat de nastere, original si copie xerox (pentru conformitate)
  • act de identitate, copie xerox
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie,in original
  • diplome sau alte documente care sa ateste rezultatele obtinute la concursurile scolare, in original
  • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată) ori adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru cei ce doresc să urmeze o a doua specializare);
  • acte doveditoare privind studii universitare anterioare (instituţia de învăţământ superior, perioada studiilor, regim buget/taxă) acolo unde este cazul
  • dovada plăţii taxelor de procesare 30lei şi de admitere de 50lei. Dacă un candidat este scutit de taxa de admitere conform legislaţiei şi regulamentelor, el va ataşa un document justificativ.

Taxa de admitere, în cuantum de 80 lei, este formată din taxa de înscriere (50 lei) şi taxa de procesare (30 lei). Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii "Babeş-Bolyai", ai Bibliotecii Centrale Universitare, Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic în activitate sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxa de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Fac excepţie numai candidaţii care se încadrează în una din următoarele situaţii: sunt orfani de ambii părinţi; provin din casele de plasament.
În cazul în care un candidat se înscrie la mai multe specializări din cadrul Facultăţii de Fizică, taxa de înscriere şi taxa de procesare se percep o singură dată.
Scutirea de taxă se acordă o singură dată pentru o unitate de invătămant.